• سرمقاله
    طیره عقل
    2

    شورای سردبیری – سعدی، شیخ ناصح ایرانیان می‌گوید «دو چیز طیره عقل است: دم فروبستن به‌وقت گفتن و گفتن به‌وقت خاموشی». نصیحت شیخ البته به فرد است، اما جماعات هم می‌توانند مخاطب او باشند. مجمع روحانیون وقتی آن هم‌لباس در مشهد برای دولتی که تداومش برای این مجمع اهمیت حیاتی سیاسی دارد دردسر می‌آفریند، دم

    ادامه مطلب

آخرین مطالب

نویسندگان